[Bioperl-guts-l] bioperl-live/Bio/Matrix/PSM/IO meme.pm, 1.20, 1.21 psiblast.pm, 1.11, 1.12 transfac.pm, 1.15, 1.16

Christopher John Fields cjfields at dev.open-bio.org
Wed Sep 20 12:12:03 EDT 2006


Update of /home/repository/bioperl/bioperl-live/Bio/Matrix/PSM/IO
In directory dev.open-bio.org:/tmp/cvs-serv11249/Bio/Matrix/PSM/IO

Modified Files:
	meme.pm psiblast.pm transfac.pm 
Log Message:
have NAME match module

Index: meme.pm
===================================================================
RCS file: /home/repository/bioperl/bioperl-live/Bio/Matrix/PSM/IO/meme.pm,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -C2 -d -r1.20 -r1.21
*** meme.pm	4 Jul 2006 22:23:18 -0000	1.20
--- meme.pm	20 Sep 2006 16:12:01 -0000	1.21
***************
*** 4,8 ****
 =head1 NAME
 
! Bio::Matrix::PSM::meme - PSM meme parser implementation
 
 =head1 SYNOPSIS
--- 4,8 ----
 =head1 NAME
 
! Bio::Matrix::PSM::IO::meme - PSM meme parser implementation
 
 =head1 SYNOPSIS

Index: psiblast.pm
===================================================================
RCS file: /home/repository/bioperl/bioperl-live/Bio/Matrix/PSM/IO/psiblast.pm,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -C2 -d -r1.11 -r1.12
*** psiblast.pm	4 Jul 2006 22:23:18 -0000	1.11
--- psiblast.pm	20 Sep 2006 16:12:01 -0000	1.12
***************
*** 4,8 ****
 =head1 NAME
 
! Bio::Matrix::PSM::psiblast - PSM psiblast parser
 
 =head1 SYNOPSIS
--- 4,8 ----
 =head1 NAME
 
! Bio::Matrix::PSM::IO::psiblast - PSM psiblast parser
 
 =head1 SYNOPSIS

Index: transfac.pm
===================================================================
RCS file: /home/repository/bioperl/bioperl-live/Bio/Matrix/PSM/IO/transfac.pm,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -C2 -d -r1.15 -r1.16
*** transfac.pm	22 Aug 2006 10:23:04 -0000	1.15
--- transfac.pm	20 Sep 2006 16:12:01 -0000	1.16
***************
*** 4,8 ****
 =head1 NAME
 
! Bio::Matrix::PSM::transfac - PSM transfac parser
 
 =head1 SYNOPSIS
--- 4,8 ----
 =head1 NAME
 
! Bio::Matrix::PSM::IO::transfac - PSM transfac parser
 
 =head1 SYNOPSISMore information about the Bioperl-guts-l mailing list